"Một thế kỷ"

Dịch:A century

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ta có cài

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tôi tốn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ta làm thế nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThPhngUyn

Khó lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LThPhngUyn

Làm sai đi rồi có câu trả lời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang899482

Me too

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.