1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "When does the woman cook the…

"When does the woman cook the dinner?"

Translation:Người phụ nữ nấu bữa tối khi nào?

April 22, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Khi nào người phụ nữ nấu ăn bữa tối? -- why is this wrong? "Khi nào" often can go to the start of many other constructions.


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

It also rejects "nấu ăn' in this sentence even though that also is accepted as "cook".


https://www.duolingo.com/profile/ntbichloc

Tôi nghĩ với câu trả lời "Khi nào người phụ nữ nấu bữa tối ?" cũng phải đúng chứ.


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Bạn đúng rồi. Chúng tôi đã thêm đáp án này.


https://www.duolingo.com/profile/CinJinMaanJyu

11/19/2019 : answer added


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Should this accept "khi nào" at the front as this is present tense?


https://www.duolingo.com/profile/s.aitken88

Why is nấu ăn not okay here?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.