"Bưu thiếp này không có đủ những con tem."

Dịch:This postcard does not have enough stamps.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.