1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Bài Tập Về CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI…

https://www.duolingo.com/profile/MHero7804

Bài Tập Về CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Mình làm bài này có đúng không vậy mọi người giúp mình với(nếu sai thì sữa lại cho mình nhé)

Chia động từ trong ngoặc ở dạng câu điều kiện loại 1

1) If I study (to study), I will pass (to pass) the exams.

2) If the sun __shine (to shine), we _will walk_ (to walk) to the town.

3) If he have_ (to have) a temperature, he will see___ (to see) the doctor.

4) If my friends come_ (to come), I will are___ (to be) very happy.

5) If she earn (to earn) a lot of money, she will fly (to fly) to New York.

6) If we travel_ (to travel) to London, we _will visit__ (to visit) the museums.

7) If you __wear (to wear) sandals in the mountains, you _will slip_ (to slip) on the rocks.

8) If Rita forget (to forget) her homework, the teacher will give (to give) her a low mark.

9) If they go_ (to go) to the disco, they _will listen (to listen) to loud music.

10) If you wait_ (to wait) a minute, I will ask___ (to ask) my parents.

các bạn và các Mod ơi giúp mình với

<pre> Thân King-of-sky </pre>
April 24, 2016

5 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.