1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Nhiều khái niệm trong môn tr…

"Nhiều khái niệm trong môn triết học rất khó để hiểu."

Translation:Many concepts in philosophy are very hard to understand.

May 1, 2016

12 Comments


https://www.duolingo.com/profile/CBlondie

Fixed now :)


https://www.duolingo.com/profile/Julestheman

still uncorrected


https://www.duolingo.com/profile/Julestheman

Still uncorrected.. :)


https://www.duolingo.com/profile/legatrix

"Tìm hiểu về Mỹ, Chân, Nhân Quả, Vật chất, Thiện và Quyền uy là các đeo đuổi triết học điển hình. Nhưng những đề tài này là giống loại gì? Câu trả lời cổ điển, chúng là các khái niệm, nhưng khái niệm là gì?"


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Where do you take this sentence from?


https://www.duolingo.com/profile/legatrix

From the 'English-Vietnamese Handbook on Philosophy and Political Economy' (Temple University).


https://www.duolingo.com/profile/legatrix

Specifically, the entry on Language and Thought (Gerald Vision).


https://www.duolingo.com/profile/AnCatDubh

Why not ‘definitions’?


https://www.duolingo.com/profile/DuoXeng

wouldn't accept difficult, system wanted very hard

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.