Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the worst wine they have."

Dịch:Đây là rượu tệ nhất họ có .

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 946

"Đây là rượu tệ nhất mà họ có" có được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đọc nối làm khó đoán được nghĩa của câu quá

2 năm trước