Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I know that he will never return."

Dịch:Tôi biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Ac, đọc như súng liên thanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhLQuc

7 tháng trước