1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Although he likes me, he doe…

"Although he likes me, he does not tell me."

Translation:Tuy thích tôi nhưng anh ấy không nói cho tôi.

May 10, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Raphael_SyBo

"[...] nói với tôi" cũng được phải không?


https://www.duolingo.com/profile/LanguageButcher

"... cũng được phải không?"

"nói với tôi" is more natural than "nói cho tôi."

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.