"Thequalityofservice"

Dịch:Chất lượng của dịch vụ

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sondo97

service sao không là phục vụ được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Chất lượng chỉ hai ý niệm: một là CHẤT hay PHẨM CHẤT, và hai là LƯỢNG hay SỐ LƯỢNG. Không thể nhầm nghĩa của quality khi nó chỉ có nghĩa là phẩm chất ( tốt, xấu hay làng nhàng). Đây là một sai lầm của NGƯỜI DÙNG TIẾNG VIỆT Ở TRONG NƯỚC. Cần dùng từ cho chính xác!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.