Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/carot12345

"Your husband has not been in this country."

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baochaungg

chồng của bạn đã không ở nước này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/carot12345

Sao là been

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

_ Đây là mẫu câu của thì hiện tại hoàn thành nha bạn: Subject + have/has + V3/ed. Trong câu này, "been" là V3 của động từ nguyên mẫu (Vo) be (be của to be (am/is/are)) .

_ Thay vì trong câu thì hiện tại đơn, bạn sẽ nói là: Your husband is in this country. Thì khi câu nói đó ở dạng thì hiện tại hoàn thành, bạn sẽ áp dụng cấu trúc câu: S + have/has +V3/ed. Lúc này động từ "is" sẽ được chia qua dạng V3 là "been", vậy bạn sẽ có là: "Your husband has been in this country."

  • Lưu ý: Động từ có thể là am/is/ are tuỳ thuộc vào chủ ngữ, (trong trường hợp này chủ ngữ là ngôi số 3, số ít nên sẽ là "is") thì khi chia qua dạng V3 đều là been hết bạn nha.
2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Chồng bạn chưa từng ở đất nước này

2 năm trước