1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I feel that my mind is not g…

"I feel that my mind is not good at this moment."

Translation:Tôi cảm thấy là tâm trí của tôi không tốt vào lúc này.

May 17, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Minhkhanh635

tôi cảm thấy tâm trí tôi vào lúc này là không tốt


https://www.duolingo.com/profile/KhaBui

Tôi cảm thấy trí nhớ của tôi không tốt tại thời điểm này. Nên dc chấm nhận là câu trả lời đúng

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.