"I feel that my mind is not good at this moment."

Translation:Tôi cảm thấy là tâm trí của tôi không tốt vào lúc này.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/KhaBui
  • 25
  • 22

Tôi cảm thấy trí nhớ của tôi không tốt tại thời điểm này. Nên dc chấm nhận là câu trả lời đúng

4 weeks ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.