"I feel that my mind is not good at this moment."

Translation:Tôi cảm thấy là tâm trí của tôi không tốt vào lúc này.

5/17/2016, 6:36:03 AM

1 Comment


https://www.duolingo.com/KhaBui

Tôi cảm thấy trí nhớ của tôi không tốt tại thời điểm này. Nên dc chấm nhận là câu trả lời đúng

1/20/2019, 3:24:37 PM
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.