Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I read a magazine about transportation in Europe."

Dịch:Tôi đọc một tạp chí về giao thông ở châu Âu.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 16

Tôi đọc quyển tạp chí về giao thông ở châu Âu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynQucDu2

Châu Âu và Âu châu có gì khác nhau mà bắt lỗi vậy ta?

2 năm trước