"Một thế kỷ không phải là một năm."

Dịch:A century is not a year.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.