"Không,tôikhôngthíchuốngtrà."

Translation:No, I do not like drinking tea.

2 years ago

9 Comments


https://www.duolingo.com/haidinh1994

i thinks, we use "drink" it is true!

2 years ago

https://www.duolingo.com/tricuongissac

yes,I support you

1 year ago

https://www.duolingo.com/ALLintolearning3
ALLintolearning3
 • 14
 • 14
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Not with "like", since that is the main verb the next verb must be in infinitive form "No, I do not like to drink tea." or in participle form "No, I do not like drinking tea."

8 months ago

https://www.duolingo.com/SheTuti
SheTuti
 • 17
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 239

Trè là cũng được, phải không?

1 year ago

https://www.duolingo.com/ALLintolearning3
ALLintolearning3
 • 14
 • 14
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Vâng, được rồi. Yes, it is okay.

8 months ago

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
 • 25
 • 25
 • 20
 • 11
 • 397

No, "chè" not "trè". "Trà" is exectly. "Chè" is a kind of tree, the leaves of "chè" used to cook "trà". And "chè" (the same pronounce) is also a food as soup, it's very delicious.

7 months ago

https://www.duolingo.com/mailuan4

why is drinking I think use drink is true this is not at the moment

10 months ago

https://www.duolingo.com/ALLintolearning3
ALLintolearning3
 • 14
 • 14
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

No the main verb is "like" so the next verb is often in participle form (drinking) in English or the infinitive form (to drink) can also be used. "I drink.", but "I like drinking." or "I like to drink."

8 months ago

https://www.duolingo.com/milakia

mình ghi sai nó cho đáp án đúng. lần sau ghi i chang nó lại kêu sai rồi cho đáp án đúng. chép lần nữa nó lại bảo sai là sao. chó chết

8 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.