1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Last month, that comedian bo…

"Last month, that comedian bought one hundred rabbits and now he is broke."

Translation:Tháng trước, diễn viên hài đó mua một trăm con thỏ và bây giờ anh ấy bị viêm màng túi.

May 25, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Tun256191

Last month: tháng trước.We can say "last month: tháng rồi.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.