1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Kinh nghiệm này đã làm cho t…

"Kinh nghiệm này đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn."

Translation:This experience made me become stronger.

May 26, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Minhkhanh635

audio đọc là : " Kinh nghiệm này đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ". Không có từ "hơn"


https://www.duolingo.com/profile/QuocTrongD

Phần nói thiếu từ "hơn". Thấy lâu rồi mà chưa sửa?


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

takes just 'làm' as well as 'làm cho'

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.