Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a national issue."

Dịch:Nó là một vấn đề quốc gia.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanhoa05

đó là một vấn đề quốc gia

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyet_ga

nó là một vấn nạn quốc gia cũng không được nữa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maitran528800

đây là một vấn đề quốc gia

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenquyen31827

?? ?

1 tháng trước