"Tôithểdựđoánbạnkhôngthểdựđoántươnglai."

Translation:I can predict that you cannot predict the future.

2 years ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/BossaNova1423
BossaNova1423
 • 17
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 161

And you can't predict that I can predict that you can predict anything, predictably.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Mr.rM
Mr.rM
 • 25
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 12
 • 3
 • 1409

Let's say that in Vietnamese! Anybody?

1 year ago

https://www.duolingo.com/innesma4

Và bạn không thể dự đoán tôi có thể dự đoán bạn có thể dự đoán bất kỳ cái gì, dự đoán được.

I think, not sure if "dự đoán được" is correct.

1 year ago

https://www.duolingo.com/Julestheman
JulesthemanPlus
 • 25
 • 18
 • 13
 • 11
 • 10
 • 7
 • 738

"the" future, no?

1 year ago

https://www.duolingo.com/btopps
btoppsPlus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 1586

Not a great English translation... is there a better way to say this?

1 year ago

https://www.duolingo.com/CBlondie
CBlondie
 • 25
 • 20
 • 17
 • 5

I think it needs to be I can predict that you cannot predict the future

1 year ago

https://www.duolingo.com/tay_loree
tay_loree
 • 18
 • 15
 • 14
 • 6
 • 3

That English translation wasn't good, I doubted myself while typing it...

1 year ago

https://www.duolingo.com/Lechuza-chouette
Lechuza-chouette
 • 21
 • 21
 • 17
 • 12
 • 11
 • 8
 • 90

If it's my prediction, shouldn't it be that "you will not be able to predict the future."?

1 year ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.