"What did patient patients receive?"

Translation:Những bệnh nhân kiên nhẫn đã nhận được gì?

2 years ago

0 Comments

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.