"Đừng cầu nguyện cho một cuộc sống dễ dàng."

Translation:Do not pray for an easy life.

May 29, 2016

2 Comments

Sorted by top thread

https://www.duolingo.com/profile/BossaNova1423

"Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy mong cầu cho sức mạnh để chịu đựng những khó khăn."

—Lý Tiểu Long (Bruce Lee)

May 29, 2016
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.