1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Đừng cầu nguyện cho một cuộc…

"Đừng cầu nguyện cho một cuộc sống dễ dàng."

Translation:Do not pray for an easy life.

May 29, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/BossaNova1423

"Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy mong cầu cho sức mạnh để chịu đựng những khó khăn."

—Lý Tiểu Long (Bruce Lee)

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.