https://www.duolingo.com/profile/ZhangLiyan12

这是网速慢的bug吧

如图:

https://photos.google.com/share/AF1QipNwbCAl_hNUuQVT0xw3_Vkgc_hhkcyQoSb7Y6CHt4FHcsmpkDMZML2TiCjbsIgIcA/photo/AF1QipNi02wbaqHL2D2CSQTK3dMhB-SnWBJe0namY3dY?key=VzNJcHBsU1drWkFoWTVCdUFlOExQak11LVRCUkJn=zh-CN

这是bug吗?网速慢是就有这种情况。 问题描述:这种情况下,没有听力按钮,但能做题,也能做录音题。

May 31, 2016

6 条评论


https://www.duolingo.com/profile/Irene.Wang.

i don't know

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Irene.Wang.

but i guess so

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ZhangLiyan12

如果是的,希望大家关注一下。

June 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Zcccccccc

这个情况好像不是因为网速,有时候我开4g也是这样.

June 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ZhangLiyan12

说实话,我也不知道。

June 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ZhangLiyan12

近几天又出现此种情况。

June 18, 2016
每天 5 分钟就能学一种语言了!且完全免费!