Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is bad, but he is the worst."

Dịch:Cô ấy thì tệ, nhưng anh ấy là tệ nhất.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtnt2

He is bad, but she is the worst.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/zaibuchan

cô ấy tệ nhưng anh ấy tệ nhất sai

2 tuần trước