1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Con heo đó đang tuyên truyền…

"Con heo đó đang tuyên truyền về sự bình đẳng của tất cả động vật."

Translation:That pig is propagandizing for the equality of all animals.

June 8, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Chris273763

Bốn chân tốt, hai chân xấu!

March 14, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.