Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The first time you use this service you will have to register."

Dịch:Lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ này bạn sẽ phải đăng ký.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeDang14

Thời gian đầu không đúng sao ad

2 năm trước