"Trạngtháicủasởthúrấttệ."

Translation:The condition of the zoo is very bad.

2 years ago

4 Comments


https://www.duolingo.com/Eggenstein
Eggenstein
 • 13
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 14

vdict.com says vườn thú means zoo but in this course you are using sở thú. How are they different?

2 years ago

https://www.duolingo.com/TranVanHaiNam
TranVanHaiNam
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

They're the same and are accepted.

2 years ago

https://www.duolingo.com/tomleeaus
tomleeaus
 • 25
 • 25
 • 22
 • 15
 • 14
 • 12
 • 19

Trạng thái của sở thú Sài Gòn rất tệ. Nó nên bị đóng ngay lập tức và tất cả động vật quay lại châu phi

1 year ago

https://www.duolingo.com/Noudamika

Can I use "Tình Trạng" instead of "Trạng Thái"?

10 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.