Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QuynhLan4

Một số đề toán tiếng anh dành cho lớp 4(phần 1)

Bạn nào đang ôn luyện toán tiếng anh lớp 4 thì có thể tham khảo nha!

  1. The average of five different natural numbers is 4. If the different between the largest and smallest of these numbers is as large as possible , what is the average of the other three numbers?

Dịch: Trung bình cộng của 5 số tự nhiên khác nhau là 4. Nếu sự khác nhau giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong những số đó là lớn nhất có thể, trung bình cộng của 3 số còn lại là bao nhiêu?

  1. A fraction is equal to 2/5. The sum of its denominator and its numerator is 91. What is the difference between the denominator and numerator of this fraction?

Dịch: 1 phân số bằng 2/5. Tổng của mẫu số và tử số là 91. Hiệu giữa mẫu số và tử số trong phân số này là bao nhiêu?

3.( câu này dễ nên mình ko dịch) Chose the correct number fill in the blank: 2;4;12;48;. . . . .

a. 84

b. 144

c. 240

d. 96

  1. Anna scored 325 points during the badminton season . If her average point was 13 per game , how many game did she play?

Dịch: Điểm số của Anna trong suốt mùa cầu lông là 325. Nếu trung bình cộng điểm của cô ấy là 13 mỗi trò chơi , hỏi cô ấy đã chơi mấy trò chơi?

5.The sum of two fractions 1/2 and 1/3 is a fraction with denominator of 12 .Find its numerator.

Dịch: Tổng của 2 phân số 1/2 và 1/3 là một phân số có mẫu số là 12. Tìm tử số.

BẠN NÀO THÍCH THÌ LIKE NHÉ.

11
2 năm trước

16 Nhận xét