"אני מדברת אנגלית."

Translation:I speak English.

June 23, 2016

12 Comments


https://www.duolingo.com/BransonSha

The speech is quite quick here.

June 23, 2016

https://www.duolingo.com/MattCarl1

it's also much quieter than the man's voice.

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/AneurinEE

Yes, it sounded unnaturally speeded up.

July 3, 2016

https://www.duolingo.com/fedor-A-learner

to break it down: ani medaberet anglit, but she says it naturally the way people say it in israel that's why it sounds like it's one shot

May 18, 2018

https://www.duolingo.com/actua11y

wow, does Israeli's speak that fast? I mean i understood, but dang that was fast

July 17, 2017

https://www.duolingo.com/fedor-A-learner

they do and that's why for learning purposes i think duo team should seperate word in their recorded speech

May 18, 2018

https://www.duolingo.com/MortyBell

A lot of israelis speak at fast pace.

April 12, 2018

https://www.duolingo.com/jaedonwate

It's too fast for me to understand.

January 6, 2018

https://www.duolingo.com/The_iCONer

Agreed. There should be a slowed version of it as well for those who cannot understand.

March 11, 2018

https://www.duolingo.com/dswb5377

And why put a recording that can't be heard and understood in a language lesson? Useless! !!

December 17, 2017

https://www.duolingo.com/EvaShukevi

אני מדברת אנגלית אני מדברת אנגלית אני מדברת אנגלית אני מדברת אנגלית גלית אני מדברת אנגלית אני מדברת אנגלית אני מדברת אנגלית מדברת מדברת מדברת אנגלית

January 11, 2018

https://www.duolingo.com/HomeNumber

Too fast.should be a slower option as well

May 19, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.