"I am not normal."

Translation:Tôi không bình thường.

2 years ago

7 Comments


https://www.duolingo.com/DannyHethe

Wait what? Where did thí come from? Google says "exam"

1 year ago

https://www.duolingo.com/IteHite
IteHite
 • 17
 • 16
 • 4
 • 2
 • Machine ..
1 year ago

https://www.duolingo.com/SeanTVT

You're a supernatural! Translate: bạn là một người có năng lực thiên nhiên!

2 years ago

https://www.duolingo.com/TranVanHaiNam
TranVanHaiNam
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

I think có năng lượng siêu nhiên sounds better than có năng lực thiên nhiên.

2 years ago

https://www.duolingo.com/SeanTVT

oh... thanks

2 years ago

https://www.duolingo.com/GiaCatLoc

no no, i am normal

2 years ago

https://www.duolingo.com/TranQuocQu

Humh....................I don't known

1 year ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.