1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I am not normal."

"I am not normal."

Translation:Tôi không bình thường.

June 25, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DannyHethe

Wait what? Where did thí come from? Google says "exam"


https://www.duolingo.com/profile/NotSeanTVT

You're a supernatural! Translate: bạn là một người có năng lực thiên nhiên!


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

I think có năng lượng siêu nhiên sounds better than có năng lực thiên nhiên.


https://www.duolingo.com/profile/Vincent_NamPhi1

Why not Tôi là không bình thường... where là means "am/to be" ???

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.