"I am not normal."

Translation:Tôi không bình thường.

June 25, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DannyHethe

Wait what? Where did thí come from? Google says "exam"

April 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SeanTVT

You're a supernatural! Translate: bạn là một người có năng lực thiên nhiên!


https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

I think có năng lượng siêu nhiên sounds better than có năng lực thiên nhiên.


https://www.duolingo.com/profile/GiaCatLoc

no no, i am normal


https://www.duolingo.com/profile/TranQuocQu

Humh....................I don't known

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.