1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. Cách hiện sự "Đồng ý" và "Bất…

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Cách hiện sự "Đồng ý" và "Bất đồng" quan điểm trong tiếng Anh

I. AGREEING WITH AN OPINION - ĐỒNG Ý VỚI MỘT Ý KIẾN

 • I agree with you 100 percent.

Tôi đồng ý với bạn 100%.

 • I couldn't agree with you more.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn (Tôi không thể đồng ý hơn được nữa).

 • You're absolutely right.

Bạn hoàn toàn đúng.

 • Absolutely.

Chắc chắn rồi.

 • That's exactly how I feel.

Đúng như tôi nghĩ.

 • Exactly.

Chính xác.

 • That's so true.

Đúng là vậy.

 • That's for sure.

Chắc chắn là thế.

 • (Slang) Tell me about it!

(Từ lóng) Tôi cũng thấy vậy!

 • (Slang) Quite so!

(Từ lóng) Đồng ý!

 • I'm afraid I agree with James.

Tôi nghĩ là tôi đồng ý với James.

 • I have to side with Mary on this one.

Về vấn đề này thì tôi phải đồng ý với Mary thôi.

 • No doubt about it.

Không có gì phải nghi ngờ cả.

 • You have a point there.

Chỗ này bạn nói đúng.

 • I was just going to say that.

Tôi cũng định nói vậy.

 • Of course.

Dĩ nhiên rồi.

 • I think so, too.

Tôi cũng nghĩ vậy.

 • I agree with you entirely.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

 • That's a good point.

Nói hay đó / Nói đúng đó.

 • I'd go along with that.

Tôi đồng ý theo hướng đó.

 • That's just what I was thinking.

Đó đúng là những gì tôi đang nghĩ.

 • (Agree with negative statement) Me neither / Neither do I / I don't think so either.

(Đồng ý với câu phủ định) Tôi cũng không nghĩ vậy.

 • (Weak) I suppose so./I guess so.

(Yếu) Tôi cho là vậy / Tôi đoán vậy.

 • (Weak) Fair enough.

(Yếu) Ổn thôi.

 • I have no objection.

Tôi không phản đối gì.

 • I hold the same opinion.

Tôi có cùng ý kiến.

 • I have come to the same conclusion.

Tôi cũng có cùng kết luận.

 • We are of one mind / of the same mind on that question

Chúng tôi có cùng ý kiến / quan điểm với câu hỏi đó.

II. DISAGREEING WITH AN OPINION - BẤT ĐỒNG VỚI MỘT Ý KIẾN

 • I don't think so.

Tôi không nghĩ vậy.

 • I'm afraid I disagree.

Tôi đành phải không đồng ý thôi.

 • Not necessarily.

Không nhất thiết là vậy.

 • Yes, but…

Đúng, nhưng mà...

 • That's not always true.

Đâu phải lúc nào cũng đúng.

 • That's not always the case.

Đâu phải lúc nfao cũng vậy.

 • I beg to differ.

Tôi cho là khác.

 • I don’t see it that way.

Tôi không thấy vậy.

 • I’m sorry but I don’t agree.

Tôi xin lỗi nhưng tôi không đồng ý.

 • No, I'm not so sure about that.

Không, tôi không chắc về điều đó đâu.

 • (Informal) No way.

Không thể nào.

 • (Informal) You can’t be serious!

Bạn đang nghiêm túc đó hả?

 • (Indirect) Well, in my opinion...

À, tôi thì lại cho là...

 • (Indirect) Actually, I think…

Thật ra thì tôi lại nghĩ là...

 • (Strong) I totally disagree.

Tôi hoàn toàn không đồng ý.

 • (Strong) I'd say the exact opposite.

Tôi lại nghĩ điều ngược lại hoàn toàn.

 • That's different.

Chuyện đó khác.

 • I don't agree with you.

Tôi không đồng ý với bạn.

 • On the contrary…

Ngược lại thì

 • I'm sorry to disagree with you, but…

Xin thứ lỗi vì không đồng tình với bạn, nhưng mà...

 • Yes, but don't you think…

Đúng là vậy nhưng bạn không nghĩ là...

 • That's not the same thing at all.

Chúng không giống nhau chút nào.

 • I must take issue with you on that.

Tôi phải tranh cãi với bạn về vấn đề này thôi.

 • It's unjustifiable to say that...

Thật vô lý khi nói là...

 • I don't share your view.

Tôi không có cùng quan điểm với bạn.

 • This argument does not hold water.

Lý luận này không đáng tin.

 • (Informal) Nonsense!

Vô lý!

 • (Informal) Rubbish!

Tôi không có cùng quan điểm với bạn.

 • (Informal) You're off your head!

Bạn điên rồi!

III. SETTLING AN ARGUMENT - GIẢI HÒA

 • Let's just move on, shall we?

Chúng ta chuyển qua cái khác được rồi chứ?

 • Let's drop it.

Thôi bỏ qua đi.

 • I think we're going to have to agree to disagree.

Tôi nghĩ giờ đành phải chịu là hai ta bất đồng ý kiến thôi.

Nguồn: http://hoctuvung365.blogspot.com/2016/04/tu-vung-tieng-anh-ve-chu-e-ong-y-va-bat.html

June 26, 2016

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sangminhpt

cảm ơn bạn. 1 like

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Thanks!

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sangsun12

cảm ơn bạn 1 like

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn bạn

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sangsun12

You are welcome

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

1 like. lại bt thêm về tiếng anh rùi

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Thank you!

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Le_Le...

kcj ^^

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TPhot

1 like for you !

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TPhot

Kcj !

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

há há độc ko

cái này mk thấy rất hay và bổ ích

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Hì... Kết cái hình trên, cảm ơn nhiều

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

kcj >...<

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

1 like nha ^^

Imgur

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Thank you

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/King-Sun

1 like Imgur Imgur

June 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Natsume_Sorane_

Cảm ơn

June 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/laivantruong19

I'd go along with that

June 27, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.