"The disease"

Dịch:Căn bệnh

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhoxe

Có thể chấp nhận nghĩa "cơn bệnh" không?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.