1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "He helps me before I help hi…

"He helps me before I help him."

Translation:Anh ấy giúp đỡ tôi trước khi tôi giúp đỡ anh ấy.

July 4, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/FN-5.7

i think anh ta giúp tôi trước khi tôi giúp anh ta is right

July 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/21JNguyen

Why is it "giúp đỡ" and not just "giúp"

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/qianyanwanyu

"Anh ấy giúp tôi trước khi tôi giúp anh ấy." is also correct in the database

Music :
âm nhạc
nhạc
but the word âm alone means sound

"My parents taught me to stand on my feet.", you have different ways to say it :
Bố mẹ đã dạy tôi đứng trên đôi bàn chân của mình.
Bố mẹ đã dạy tôi đứng trên đôi bàn chân của tôi.
Bố mẹ của tôi đã dạy tôi đứng trên đôi bàn chân của mình.
Bố mẹ tôi đã dạy tôi đứng trên đôi bàn chân của mình.
Bố mẹ của tôi đã dạy tôi đứng trên đôi chân của mình.
etc.

Vietnamese is a very flexible language, I guess that's why I like it so much :-)

October 19, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.