Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has sent two letters."

Dịch:Anh ấy đã gửi hai lá thư.

2 năm trước

0 Nhận xét