Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/LCi9

"You said the doctors will be in that city."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LCi9

bạn đã nói những bác sĩ sẽ ở trong thành phố đó

2 năm trước