"Aunque fuera tarde, iría a ver a mis abuelos."

Traducción:Encara que fos tard, aniria a veure els meus avis.

July 5, 2016

9 comentarios
El debate ha sido cerrado.


https://www.duolingo.com/profile/yellow_card

No entenc la consecutio temporum d'aquesta oració. Es refereix al passat o al present, i per què?


https://www.duolingo.com/profile/Oceanotti

Vejam si s'entén així:

(Jo) aniria a veure els meus avis (A)

Encara que fos tard (B)

A és l'oració principal (apòdosi), que expressa una situació inexistent (que no ha passat, ni està passant ni s'està segur que passarà) però que es podria produir si es donessin unes certes condicions. Per això el mode verbal és el condicional. Potser la teva confusió prové que el condicional és un mode que barreja d'alguna manera els temps verbals (per exemple, en portuguès se l'anomena “futuro do pretérito”), ja que com he dit representa quelcom considerat com no real –de fet, de vegades a aquests modes se'ls anomena “irrealis”– i per tal raó no es pot situar estrictament en la línia del temps real.

B és la condició (pròtasi). En aquest cas, la locució conjuntiva encara que introdueix un impediment per a la realització de A, però que resulta ineficaç per evitar-ho.

La pròtasi acostuma a precedir l'apòdosi, però poden anar en l'ordre que es vulgui.

En conclusió, el que es vol dir és que la visita als avis no deixaria de produir-se per molt tard que es fes. (Potser els avis són noctàmbuls? ;-)


https://www.duolingo.com/profile/yellow_card

Moltes gràcies, molt bona explicació! La meva confusió provenia que en italià el condicional es posa al temps passat en aquest cas (és a dir "hauria anat"). No sé si el mateix pot ocórrer també en castellà i català, potser m'ho pots dir tu. En tot cas en aquesta oració la situació és irreal, no?


https://www.duolingo.com/profile/Oceanotti

L'irreal d'“irrealis” es refereix a que la situació a què es fa referència no és factual –no se sap que hagi succeït– sinó imaginària (desitjada, volguda, hipotètica, sol·licitada, etc.). Aquí el parlant no está referint-se a una situació que ha passat, sinó a una de possible. En aquest sentit és irreal.

Aquí tens uns exemples de frases com aquestes, jugant una mica amb els temps verbals:

Encara que sigui tard, aniré a veure els meus avis (1)

Encara que fos tard, aniria a veure els meus avis (2)

Encara que hagués estat tard, hauria anat a veure els meus avis (3)

El primer cas és “realis”. Per això l'apòdosi va en mode indicatiu. A l'equivalent en anglès d'aquesta mena de condicional li diuen “predictiu”. Els altres dos casos corresponen a tipus “contrafactuals”, és a dir, que es refereixen a situacions imaginàries, diferents a la real, i per això van en subjuntiu.

(Potser podries escriure les frases corresponents en italià. També estudio aquest idioma i m'interessen les equivalències.)


https://www.duolingo.com/profile/yellow_card

El problema és que segueixo no entenent la tercera oració. En italià serien 1) Sebbene sia tardi, andrò a trovare i miei nonni. 2) Sebbene fosse tardi, sarei andato a trovare i miei nonni. I la tercera no té cap sentit, per què significaria que hi ha una anterioritat. Tindria sentit si fos "Sebbene avessi cenato tardi (abans), sarei andato a trovare i miei nonni (despres)". En anglès seria el mateix: 1) Although I am late, I'll go visit my grandparents 2) Although I was late, I would have gone visit my grandparents. I tampoc sabria dir com es traduiria la tercera.


https://www.duolingo.com/profile/Oceanotti

Provem-ho així, encara que no sóc expert an anglès i molt menys en italià. Faré servir la terminologia dels anglesos, que parlen de quatre tipus de frases condicionals (que no s'han de confondre amb el mode de conjugació condicional). †

CONDICIONAL 1. PREDICTIVA

Enuncia una situació que depèn d'una condició futura possible. La conseqüència (apòdosi) pot donar-se en el futur, però també en el present o en el passat (un exemple, perquè quedi clar, seria Si ara estic escrivint tot això és perquè no vaig ser prou clar en el meu missatge anterior).

Encara que en l'exemple original s'empra una oració concessiva, l'utilitzaré tanmateix. (Vaja, m'ha sortit un meta-exemple de condicional 1!) És més o menys la mateixa cosa; ara bé, la “condició” que es posa ja no és tal condició, sinó un impediment que no és prou fort com per a evitar que s'acompleixi la conseqüència:

Encara que sigui tard, aniré a veure els meus avis

Even if it is late, I will go visit my grandparents

Sebbene sia tardi, andrò a trovare i miei nonni

CONDICIONAL 2. CONTRAFACTUAL

En aquest tipus i en el següent, el lligam entre les dues parts de l'oració es mostra presentant la condició (pròtasi) com falsa, inexistent o improbable. En ambdós casos la condició s'expressa en el temps passat, encara que representi quelcom per venir. (Com de costum, tot això dels temps verbals i la consecutio temporum, com tu dius, és un poti-poti; els usos desplaçats fan possible conjugar en temps passat però referir-se al present o a un futur hipotètics.)

La conseqüència –que es presenta com hipotètica o contrària a la realitat (d'aquí el nom “contrafactual”)– correspon a un marc temporal present o futur. Per això cal fer servir el mode de conjugació condicional. En el tipus 2 s'empra el condicional simple (present conditional en anglès, o condizionale presente en italià).

Encara que fos tard, aniria a veure els meus avis

Even if it were late, I would go visit my grandparents

Sebbene fosse tardi, andrei a trovare i miei nonni

CONDICIONAL 3. CONTRAFACTUAL

Aquest tipus serveix per referir-se a situacions hipotètiques o contràries a la realitat en un marc temporal passat o present. Aquesta és la diferència amb el tipus 2. Per manifestar que la condició precedeix temporalment la conseqüència es conjuguen els temps compostos (condizionale passato en italià).

Encara que hagués estat tard, hauria anat a veure els meus avis

Even if it had been late, I would have gone visit my grandparents

Sebbene fosse stato tardi, sarei andato a trovare i miei nonni

Repeteixo que no estic del tot segur de les traduccions a l'anglès ni a l'italià, i qualsevol correcció serà benvinguda.


† Per a completar la cosa i no deixar res en l'aire, diguem aquí que el Condicional 0 comprén les implicacions simples, com per exemple Si em punxen, sagno, o, amb una oració concessiva, Encara que ho he explicat tan bé com sé, segur que m'hauré deixat quelcom sense escatir.


https://www.duolingo.com/profile/yellow_card

Vale, me equivoqué y voy a corregirme, y explicaré también lo que pasa en italiano y por qué se me habia creado tanta confusion. Voy a hacerlo en castellano, que es mas facil, y lo siento por las tildes que faltan, pero no tengo el teclado correcto.

Lo que pasa en italiano es que tenemos dos formas distintas de subordinada concesiva. La primera con "anche se". Esta se comporta exactamente como una condicional (y el uso del subjuntivo es lo mismo que en una condicional). Vamos a ver las traducciones en este caso:

1a) Anche se è tardi, andrò a trovare i miei nonni. CONDICIONAL 1

2a) Anche se fosse tardi, andrei a trovare i miei nonni. CONDICIONAL 2

3a) Anche se fosse stato tardi, sarei andato a trovare i miei nonni. CONDICIONAL 3

Correspondencia perfecta con el catalan (y el castellano también, supongo), pero en el primer caso no se requiere el subjuntivo presente.

La segunda forma utiliza las conjunciones malgrado, benché, nonostante o sebbene. Esta se comporta de manera diferente, porque NO puede expresar irrealidad.

1b) Sebbene sia tardi, andrò a trovare i miei nonni. = 1a)

2b) Sebbene fosse tardi, sarei andato a trovare i miei nonni. = Anche se ERA tardi, sarei andato a trovare i miei nonni.

El "condizionale passato", en este caso, representa una peculiaridad del italiano, y expresa un "futuro en el pasado", y no existe en inglés (por eso me equivoqué en el mensaje precedente). Supongo que tampoco exista en castellano o catalan. En inglés, esta frase seria traducida como: "Even if it was late, I would go (o simplemente "went") visit my parents". No expresa irrealidad, sino accion en el pasado. Por eso, 2b) =/= 2a).

Como "sebbene", "malgrado" etc. no se pueden utilizar para expresar irrealidad, es gramaticalmente incorrecto decir "Sebbene fosse stato tardi, sarei andato a trovare i miei nonni". Para decir este concepto, se utilizaria 3a).


https://www.duolingo.com/profile/SamuelLealG

¿Porqué es "els meus avis" y no "als meus avis"? Gracias


https://www.duolingo.com/profile/Oceanotti

Ante un complemento directo, en catalán no se suele usar preposición, ni que sea una persona (o algo personificado) determinada, como se hace en español. Hay algunas excepciones, de las que puedes informarte aquí (en catalán).

Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.