"Four thousand four hundred"

Translation:Bốn nghìn bốn trăm

July 6, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/ohdang_m4tt94

Ngàn is also another word for thousand


https://www.duolingo.com/profile/baokhoi1

chữ NGÀN và nhữ NGHÌN không phải nhắc vì đó là từ địa phương ai muốn dùng thế nào cũng được không phải nhắc

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.