Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/QNmai

"They do not let me read this book."

QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Họ không để cho tôi đọc cuốn sách này

2 năm trước