"Tại sao bạn chờ?"

Dịch:Why do you wait?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JOEHoangIT

tại sao phải cần DO?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Vì đó là văn phạm, bạn cần phải học thuộc và áp dụng. Nếu bạn muốn chuyển một câu thành một câu hỏi, khi trong câu có động từ thường (tất cả các động từ ngoài động từ to be: am / is / are ), bạn phải mượn trợ từ to do:

  • Dạng câu hỏi Yes - No question:

Do / Does + S + Verb ?

  • Dạng câu hỏi lấy thông tin:

Từ để hỏi (Wh-question: What/Where/When/Why/How) + do/does + S + Verb ?

Ex: Như trong câu trên đề bài, câu khẳng định của nó sẽ là: "You wait".

Người hỏi muốn biết lý do tại sao, nên đã hỏi là: "Why do you wait?"

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.