"Kiss the rain"

Translation:Hôn cơn mưa

July 29, 2016

3 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/aryabferduzi

Tôi biết bài hát này! Đây là bài hát của Yiruma không?

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/.Oil.

Đúng vậy! (That's right) :)

Btw, "Đây là bài hát cuả Yiruma phải không?", not "Đây là bài hát cuả Yiruma không?". Anyway, in my opinion, your Vietnamese is pretty well :)


https://www.duolingo.com/profile/aryabferduzi

Cảm ơn! :D I need to practice more

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.