Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tôn trọng những phụ nữ."

Dịch:I respect women.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh62441

I respect womans hay là l respect woman vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh62441

Nhầm,womens hay womens

2 năm trước

https://www.duolingo.com/.Oil.

một người phụ nữ là woman, hai người phụ nữ trở lên là women

Ex: She is a woman.

But:

Ex: They are women.

There are two women in the bus.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thai331833

Observe cung dc ma ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/namthang01

women

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women, I respect women

1 năm trước