1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Cái nhà này rất rộng."

"Cái nhà này rất rộng."

Translation:This house is very spacious.

July 31, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/NhanTran1

It sounds like he is saying "can nhà" vs "cái nhà"


https://www.duolingo.com/profile/vngdhuyen

for my dad and me, he definitely said căn not cái.


https://www.duolingo.com/profile/CinJinMaanJyu

I do believe he said "căn nhà" too.
The classifier "căn" is further in the course but to reach level 25, we can redo and redo the course, so DL should consider "căn nhà này rất rộng" is an acceptable answer.
I cannot report, cannot check "my answer should..."


https://www.duolingo.com/profile/GinTan

is 'cai' used as commonly as 'ngoi' and 'can' for 'nha' (house)?


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

Cái is just the generic classifier/counting word. It can also be paired with another like in cái chiếc xe này = this car (right here).


https://www.duolingo.com/profile/Bee314

đề nghị ad sửa lại câu này cho chuẩn. căn nhà chứ không phải cái nhà.


https://www.duolingo.com/profile/AnhTinWIn

He is saying Can nha, not cai nha.


https://www.duolingo.com/profile/_Witch_

Dương đông kích tây.


https://www.duolingo.com/profile/baokhoi1

đọc nghe rõ ràng là CĂN NHÀ mà lại viết là cái nhà thí bố đứa naofdduwa ra đáp án đúng được

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.