https://www.duolingo.com/_Windy_

Cách dùng care, like, love,hate,prefer

 1. Cách dùng care và like:

Care được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn.

 • care for + danh từ/danh động từ rất giống cấu trúc like + danh từ/danh động từ.

Ví dụ:

Does/Did Tom like/care for living in the country?

Tom có thích/để ý đến việc sống ở thôn quê không?

You don't like the science fiction, do you?

Anh không thích truyện khoa học viễn tưởng phải không?

I don't care for it./I don't like it much./Oh yes, I like it.

Tôi không để ý đến nó/ Tôi không thích nó lắm./Ồ có chứ, tôi thích nó.

 • Care trong thể nghi vấn đôi khi mang một hàm ý ngờ vực.

Ví dụ:

Does Ann care for horror movies?

Ann có thích xem phim kinh di không?

Lưu ý: Cảm giác ngờ vực rõ hơn với cách dùng Would you care (for)…?

 1. Would care và would like

Would care for + danh từ và would care + nguyên mẫu đều tương tự cấu trúc would like + danh từ/nguyên mẫu. Nhưng Would care (for)…? thì kém chắc chắn hơn các lời đề nghị được diễn đạt bằng Would you like…?

Ví dụ:

Would you care for a lift, Ann?

Cô có muốn quá giang không, Ann?

Khi dùng ở thể khẳng định, would like thay thế cho would care.

Trong các câu nói phủ định ta cũng dùng tương tự:

Ví dụ:

I wouldn't care to live on the 35th floor. - Oh, I'd rather like it.

Tôi không muốn ở trên tầng 35. - Ồ, tôi thì rất thích đấy.

 1. Would have cared (for) và Would have liked.

Ở đây cả hai cụm từ đều nói đến hành động đã không xảy ra.

Ví dụ:

I'd have liked to go with Tom.

Tôi thích đi với Tom.

à Tôi muốn đi nhưng không được toại nguyện.

Would you have cared for/have liked that?

Cô thích kiểu đó chứ?

 1. Đừng nhầm giữa care với cách dùng ở trên và care for (săn sóc) và care (about) (quan tâm đến).

 2. Care for (săn sóc) được dùng chủ yếu ở dạng bị động

Ví dụ:

The old people were cared for by their families.

Người già được gia đình săn sóc.

 • Care (about) (quan tâm đến) được dùng chủ yếu ở phủ định và nghi vấn.

I don't care (about) thường được dùng thay cho I don't mind.

Ví dụ:

It will be very expensive. - I don't care/mind.

Nó sẽ rất mắc đấy. - Tôi không quan tâm/để ý đâu.

I don't care about/mind the expense.

Tôi không quan tâm/để ý đến giá cả.

I don't care/mind what it costs.

Tôi không quan tâm/để ý nó trị giá bao nhiêu.

Lưu ý: I don't care (about) = "Tôi lơ là với" trong khi I don't mind = "Tôi không phản đối". Câu I don't mind nghe có vẻ lịch sự hơn I don't care rất nhiều. Trong câu nghi vấn phủ định cả hai đều có thể được dùng.

Ví dụ:

Don't you care/mind what happens to him?

Bộ cô không màng tới điều gì xảy ra cho anh ấy sao?

Didn't you care/mind what happened?

Cậu không để ý tới điều gì đã xảy ra sao?

Nhưng trong câu nghi vấn thường, giữa 2 cụm từ có nhiều sự khác nhau.

Ví dụ:

Do you care? = Are you concerned?/Do you feel concern?

Cậu có quan tâm không?

Trong khi Do you mind? thường có nghĩa là "Cậu không để ý chứ?/Cậu không phản đối chứ?"

 1. Khi được dùng trong thì điều kiện, các động từ trên thường có nguyên mẫu theo sau.

Ví dụ:

Would you care/like to come with me?

Cậu có muốn đi với tớ không?

I'd hate to spend Christmas alone.

Tôi rất ghét đi chơi Nô-en một mình.

à Ta đang nghĩ tới một hành động cụ thể trong tương lai

 • Nhưng Would care for/Would like có thể dùng với danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng lưu ý rằng would care for/would like có thể được would enjoy để thay thế.

Ví dụ:

She would like/would enjoy riding if she could ride better.

Nếu biết cưỡi ngựa khá hơn thì cô ấy đã rất thích cưỡi rồi.

I wonder if Tom would care for/would enjoy hang-gliding.

Tôi không biết thằng Tom có thích đu trượt dây không?

Hate và prefer cũng được dùng tương tự nhưng kém phổ biến hơn.

 1. Khi được dùng trong các thì hiện tại và quá khứ, care for, like (=enjoy), love, hate và prefer thường có danh động từ theo sau.

Ví dụ:

He doesn't/didn't care for dancing.

Anh ấy không muốn khiêu vũ.

They love/loved wind-surfing.

Họ thích chơi môn buồm lướt sóng.

He prefers/preferred walking to cycling.

Anh ta thích đi bộ hơn là đi xe đạp.

Nhưng trong tiếng Mỹ, nguyên mẫu được dùng rất phổ biến

Ví dụ:

They love/loved to run on the sands.

Họ thích chạy trên cát.

 1. Cần lưu ý rằng like cũng có thể hàm nghĩa là "nghĩ là nên…" và khi đó theo sau nó sẽ luôn là một nguyên mẫu:

Ví dụ:

I like to go to the dentist twice a year.

Tôi muốn đi khám nha sĩ hai lần mỗi năm.

à Tôi nghĩ việc đi khám là nên làm.

I like going to the dentist.

Tôi thích đi khám nha sĩ.

à Tôi thích hành động đi khám

I don't like to go thường có nghĩa là "Tôi không đi vì tôi nghĩ là không nên đi".

I don't like going thường có nghĩa là "Tôi đi dù không thích đi".

Nguồn: https://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/cach-dung-care-like-love-hate-prefer/?aid=c4ca0238a0b927821~c8109a6f7515MO

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.