https://www.duolingo.com/...Le_Le...

từ vựng về giao thông

 1. road / roʊd /: đường

 2. traffic / ˈtræfɪk /: giao thông

 3. vehicle / ˈviːəkl /: phương tiện

 4. roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường

 5. car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe

 6. ring road / rɪŋ roʊd /: đường vành đai

 7. petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng

 8. kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè

 9. road sign / roʊd saɪn /: biển chỉ đường

 10. pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường

 11. turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ

 12. fork / fɔːrk /: ngã ba

 13. toll / toʊl /: lệ phí qua đường hay qua cầu

 14. toll road / toʊl roʊd /: đường có thu lệ phí

 15. motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ

 16. hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe

 17. dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ hai chiều

 18. one-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều

 19. T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba

 20. roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh

 21. accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn

 22. breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở

 23. traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

 24. parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe

 25. car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe

 26. parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe

 27. multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe nhiều tầng

 28. parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe

 29. driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe

 30. reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi

 31. learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái

 32. passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách

 33. to stall / stɔːl /: làm chết máy

 34. tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp

 35. traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông

 36. speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ

 37. speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phạt tốc độ

 38. level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái

 39. jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện

 40. oil / ɔɪl /: dầu

 41. diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel

 42. petrol / ˈpetrəl /: xăng

 43. unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì

 44. petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng

 45. driver / ˈdraɪvər /: tài xế

 46. to drive / draɪv /: lái xe

 47. to change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số

 48. jack / dʒæk /: đòn bẩy

 49. flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt

 50. puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm

 51. car wash / kɑːr wɔːʃ /: rửa xe ô tô

 52. driving test / ˈdraɪvɪŋ test /: thi bằng lái xe

 53. driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe

 54. driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe

 55. traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường

 56. road map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi

 57. mechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy

 58. garage / ɡəˈrɑːʒ /: gara

 59. second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ

 60. bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng

 61. services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ

 62. to swerve / swɜːrv /: ngoặt

 63. signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển báo

 64. to skid / skɪd /: trượt bánh xe

 65. speed / spiːd /: tốc độ

 66. to brake / breɪk /: phanh (động từ)

 67. to accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc

 68. to slow down / sloʊ daʊn /: chậm lại

 69. spray / spreɪ /: bụi nước

 70. icy road / ˈaɪsi roʊd /: đường trơn vì băng

 71. Bus station /bʌs ˈsteɪʃn /: Bến xe

 72. Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus

 73. Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn /: Trạm xăng

 74. Highway / ˈhaɪweɪ /: Đường cao tốc

 75. Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ

 76. Lane / leɪn /: Làn đường

 77. Car lane / kɑːr leɪn /:Làn xe hơi

 78. Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl leɪn / : Làn xe máy

 79. One-way street / wʌn weɪ striːt /: Đường một chiều

 80. Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe

 81. Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường

 82. Railroad track / ˈreɪlroʊd træk /: Đường ray xe lửa

 83. Road /roʊd/: Đường nối 2 địa điểm (2 thị trấn, thành phố,…)

 84. Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường

 85. Street : Đường nhựa

 86. Street light / striːt /: Đèn đường

 87. Street sign / striːt saɪn /: Biển báo giao thông

 88. Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

 89. Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông

 90. Two-way street / tuː weɪ striːt /: Đường hai chiều

 91. Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cure_scarlet

ko có dấu hai chấm à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cure_scarlet

nhưng vẫn 1 like kèm 2 ling

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Joen_Nochu
Joen_Nochu
 • 25
 • 15
 • 10
 • 9
 • 4

1 like cho bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dongochuyen_5

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dongochuyen_5

làm wen nha?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gialinhvachon

thks nhưng miyano_shiho à sao bạn tạo được avatar zậy?

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.