1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Tôi chỉ có hai thứ: một cái …

"Tôi chỉ hai thứ: một cái quần một cái máy bay xa xỉ."

Translation:I only have two things: a pair of pants and a luxurious plane.

August 3, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/eik55

Terrible things to have.


https://www.duolingo.com/profile/StewartMM

Why is this not 'hai điều'?


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

"điều" diễn tả sự trừu tượng, đơn vị lời nói, đơn vị sự việc (nói điều hay, không làm điều xấu), hạt điều (đào lộn hột), điều khoản, màu điều (màu đỏ tía) "Thứ" diễn tả sự vật.

~ "điều" describes abstraction ; "thứ" describes things.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.