1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. 90 từ tiếng anh về nghề nghiệ…

https://www.duolingo.com/profile/Miku_Light

90 từ tiếng anh về nghề nghiệp cùng phát âm hay lắm các bạn đọc đi ^_^

 1. Accountant / əˈkaʊntənt /: kế toán viên

 2. Actor / ˈæktər /: nam diên viên

 3. Actress / ˈæktrəs /: nữ diễn viên

 4. Architect / ˈɑːrkɪtekt /: kiến trúc sư

 5. Artist / ˈɑːrtɪst /: họa sĩ

 6. Assembler / əˈsemblər /: công nhân lắp ráp

 7. Babysitter / ˈbeɪbisɪtər /: người giữ trẻ hộ

 8. Baker / ˈbeɪkər /: thợ làm bánh mì

 9. Barber / ˈbɑːrbər /: thợ hớt tóc

 10. Bricklayer / ˈbrɪkleɪər /,Mason / ˈmeɪsn /: thợ nề, thợ hồ

 11. Businessman / ˈbɪznəsmæn /: nam doanh nhân

 12. Businesswoman / ˈbɪznəswʊmən /: nữ doanh nhân

 13. Butcher / ˈbʊtʃər /: người bán thịt

 14. Carpenter / ˈkɑːrpəntər /: thợ mộc

 15. Cashier / kæˈʃɪr /: nhân viên thu ngân

 16. Chef / ʃef/, Cook / kʊk /: đầu bếp

 17. Child day / tʃaɪld deɪ /, care worker / ker ˈwɜːrkər /: giáo viên nuôi dạy trẻ

 18. Computer software engineer /kəmˈpjuːtər ˈsɔːftwer ˌendʒɪˈnɪr /: Kỹ sư phần mềm máy vi tính

 19. Construction worker / kənˈstrʌkʃn ˈwɜːrkər /: công nhân xây dựng

 20. Custodian / kʌˈstoʊdiən/, Janitor / ˈdʒænɪtər /: người quét dọn

 21. Customer service representative / ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs ˌreprɪˈzentətɪv /: người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng

 22. Data entry clerk / ˈdeɪtə ˈentri klɜːrk /: nhân viên nhập liệu

 23. Delivery person / dɪˈlɪvəri ˈpɜːrsn /: nhân viên giao hàng

 24. Dock worker / dɑːk ˈwɜːrkər /: công nhân bốc xếp ở cảng

 25. Engineer / ˌendʒɪˈnɪr /: kỹ sư

 26. Factory worker / ˈfæktri ˈwɜːrkər /: công nhân nhà máy

 27. Farmer / ˈfɑːrmər /: nông dân

 28. Fireman / ˈfaɪərmən / , Firefighter / ˈfaɪərfaɪtər /: lính cứu hỏa

 29. Fisher / ˈfɪʃər /: ngư dân

 30. Food-service worker / fuːd ˈsɜːrvɪs ˈwɜːrkər /: nhân viên phục vụ thức ăn

 31. Foreman / ˈfɔːrmən /: quản đốc, đốc công

 32. Gardener /ˈɡɑːrdnər/ Landscaper /ˈlændskeɪpər /: người làm vườn

 33. Garment worker / ˈɡɑːrmənt ˈwɜːrkər /: công nhân may

 34. Hairdresser / ˈherdresər /: thợ uốn tóc

 35. Health- care aide / helθ ker eɪd / attendant / əˈtendənt /: hộ lý

 36. Homemaker / ˈhoʊmmeɪkər /: người giúp việc nhà

 37. Housekeeper / ˈhaʊskiːpər /: nhân viên dọn phòng (khách sạn)

 38. Journalist / ˈdʒɜːrnəlɪst / Reporter / rɪˈpɔːrtər /: phóng viên

 39. Lawyer / ˈlɔːjər /: luật sư

 40. Machine Operator / məˈʃiːn ˈɑːpəreɪtər /: người vận hành máy móc

 41. Mail carrier / meɪl ˈkæriər / letter carrier / ˈletər ˈkæriər /: nhân viên đưa thư

 42. Manager / ˈmænɪdʒər /: quản lý

 43. Manicurist / ˈmænɪkjʊrɪst /: thợ làm móng tay

 44. Mechanic / məˈkænɪk /: thợ máy, thơ cơ khí

 45. Medical assistant / ˈmedɪkl əˈsɪstənt / Physician assistant / fɪˈzɪʃn əˈsɪstənt /: phụ tá bác sĩ

 46. Messenger / ˈmesɪndʒər / Courier / ˈkʊriər /: nhân viên chuyển phát văn kiện hoặc bưu phẩm

 47. Mover / ˈmuːvər /: nhân viên dọn nhà/ văn phòng

 48. Musician / mjuˈzɪʃn /: nhạc sĩ

 49. Painter / ˈpeɪntər /: thợ sơn

 50. Pharmacist / ˈfɑːrməsɪst /: dược sĩ

 51. Photographer / fəˈtɑːɡrəfər /: thợ chụp ảnh

 52. Pilot / ˈpaɪlət /: phi công

 53. Policeman / pəˈliːsmən /: cảnh sát

 54. Postal worker / ˈpoʊstl ˈwɜːrkər /: nhân viên bưu điện

 55. Receptionist / rɪˈsepʃənɪst /: nhân viên tiếp tân

 56. Repair person / rɪˈper ˈpɜːrsn /: thợ sửa chữa

 57. Salesperson / ˈseɪlzpɜːrsn /: nhân viên bán hàng

 58. Sanitation worker / ˌsænɪˈteɪʃn ˈwɜːrkər /, Trash collector: nhân viên vệ sinh

 59. Secretary / ˈsekrəteri /: thư ký

 60. Security guard / səˈkjʊrəti ɡɑːrd /: nhân viên bảo vệ

 61. Stock clerk / stɑːk klɜːrk /: thủ kho

 62. Store owner / stɔːr ˈoʊnər / Shopkeeper / ˈʃɑːpkiːpər /: chủ cửa hiệu

 63. Supervisor / ˈsuːpərvaɪzər /: người giám sát, giám thị

 64. Tailor / ˈteɪlər /: thợ may

 65. Teacher/ ˈtiːtʃər / Instructor / ɪnˈstrʌktər /: giáo viên

 66. Telemarketer / ˈtelimɑːrkɪtər/: nhân viên tiếp thị qua điện thoại

 67. Translator / trænsˈleɪtər /, Interpreter / ɪnˈtɜːrprɪtər /: thông dịch viên

 68. Travel agent / ˈtrævl ˈeɪdʒənt /: nhân viên du lịch

 69. Truck driver / trʌk ˈdraɪvər /: tài xế xe tải

 70. Vet / vet /, veterinarian / ˌvetərɪˈneriən /: bác sĩ thú y

 71. Waiter/ ˈweɪtər /, Server / ˈsɜːrvər /: nam phục vụ bàn

 72. Waitress / ˈweɪtrəs /: nữ phục vụ bàn

 73. Welder / ˈweldər /: thợ hàn

 74. Flight Attendant / flaɪt əˈtendənt /: tiếp viên hàng không

 75. Judge / dʒʌdʒ /: thẩm phán

 76. Librarian / laɪˈbreriən /: thủ thư

 77. Bartender / ˈbɑːrtendər /: người pha rượu

 78. Hair Stylist / her ˈstaɪlɪst /: nhà tạo mẫu tóc

 79. Janitor / ˈdʒænɪtər /: quản gia

 80. Maid / meɪd /: người giúp việc

 81. Miner / ˈmaɪnər /: thợ mỏ

 82. Plumber / ˈplʌmər /: thợ sửa ống nước

 83. Taxi driver / ˈtæksi ˈdraɪvər /: tài xế Taxi

 84. Doctor / ˈdɑːktər /: bác sĩ

 85. Dentist / ˈdentɪst /: nha sĩ

 86. Electrician / ɪˌlekˈtrɪʃn /: thợ điện

 87. Fishmonger / ˈfɪʃmʌŋɡər /: người bán cá

 88. Nurse / nɜːrs /: y tá

 89. Reporter / rɪˈpɔːrtər /: phóng viên

 90. Technician / tekˈnɪʃn /: kỹ thuật viên

Còn rất nhiều bài học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày sẽ được cập nhật thường xuyên, các bạn chú ý học nhé

nguồn Internet

August 6, 2016

29 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

Tks bạn nha

August 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

hic tui ko bít đăng TT_TT


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

có cách rùi nhưng ko bít làm đk hung..........


https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

==" cứ làm đi mới biết chớ


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

ờ , nhưng bà lấy nick hình ở đâu zợ , imgur ak


https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

chúc mừng hen ^^


https://www.duolingo.com/profile/socolany234

hay lắm bn ơi . 1 like cho bn


https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

cám ơn bà nhìu nhìu lắm lun ak ak


https://www.duolingo.com/profile/-..hann..-

Đã có rất nhiều người đăng bài này rồi.


https://www.duolingo.com/profile/gialinhvachon

hay! tui đang cần đấy!cám ơn đằng ấy nghen!


https://www.duolingo.com/profile/arean-kun2

Cho một like nhé

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.