Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is a photo of my sister."

Dịch:Nó là một bức ảnh của chị tôi.

2 năm trước

0 Nhận xét