https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

TỪ VỰNG VỀ THỜI TRANG

 1. collar /ˈkɒ.ləʳ/ - cổ áo
 2. short sleeve /ʃɔːt sliːv/ - áo tay ngắn
 3. dress /dres/ - váy liền
 4. purse /pɜːs/ - ví/ túi cầm tay
 5. umbrella /ʌm.ˈbre.lə/ - cái ô
 6. (high) heels /ˌhaɪˈhɪəld/ - giầy cao gót
 7. cardigan /ˈkɑː.dɪ.gən/ - áo len đan
 8. (corduroy) pants /ˈkɔː.də.rɔɪ pænts/ - quần (vải nhung kẻ)
 9. hard hat /hɑːd hæt/
 10. T-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ - áo phông ngắn tay
 11. coveralls /ˈkəʊ.vər.ɔːlz/ - quần yếm
 12. lunch box /lʌntʃ bɒks/ - hộp cơm trưa
 13. (construction) boots /kənˈstrʌkt buːts/ - giầy lao động
 14. jacket /ˈdʒæ.kɪt/ - áo vét tông, áo vét nữ
 15. blouse /blaʊz/ - áo cánh (phụ nữ)
 16. (shoulder) bag /ˈʃəʊl.dəʳ bæg/ - túi (đeo trên vai)
 17. skirt /skɜːt/ - váy
 18. briefcase /ˈbriːf.keɪs/ - cặp tài liệu
 19. raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/ - áo mưa
 20. vest /vest/ - áo gi lê
 21. three-piece suit /ˌθriː.piːsˈsjuːt/ - bộ trang phục gồm ba thứ: áo vét, áo gi lê và quần
 22. pocket /ˈpɒ.kɪt/ - túi quần, áo
 23. loafer /ˈləʊ.fəʳ/ - giầy da không có dây buộc
 24. cap /kæp/ - mũ (có vành)
 25. glasses /ˈglɑː.sɪz/ - kính
 26. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ - đồng phục
 27. shirt /ʃɜːt/ - sơ mi
 28. tie /taɪ/ - cà vạt
 29. shoe /ʃuː/ - giầy
 30. lapel /lə.ˈpel/ - ve áo
 31. blazer /ˈbleɪ.zəʳ/ - màu sặc sỡ khác thường (đồng phục)
 32. button /ˈbʌtn/ - khuy áo
 33. slacks /slæks/ - quần (loại ống trùng)
 34. heel / hiːl/ - gót
 35. sole /səʊl/ - đế giầy
 36. shoelace /ˈʃuː.leɪs/ - dây giầy
 37. sweatshirt /ˈswet.ʃɜːt/ - áo nỉ
 38. wallet /ˈwɔː.lɪt/ - ví
 39. sweatpants /ˈswet.pænts/ - quần nỉ
 40. sneakers /ˈsniː.kərz/ - giày thể thao
 41. sweatband /ˈswet.bænd/ - băng đeo (đầu hoặc tay khi chơi thể thao)
 42. tank top /tæŋk.tɒp/ - áo ba lỗ
 43. shorts /ʃɔːts/ - quần đùi
 44. long sleeve /lɒŋ sliːv/ - áo dài tay
 45. belt /belt / - thắt lưng
 46. buckle /ˈbʌ.kļ/ - khóa thắt lưng
 47. shopping bag /ˈʃɒ.pɪŋ bæg/ - túi đi chợ
 48. sandal /ˈsæn.dl/ - dép quai hậu

Nguồn:http://daotaotienganh.org/tu-vung-ve-thoi-trang-i477.html

August 7, 2016

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

1like nha

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

thansks

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

kinh à nha, siêu à nha, 1 like for you lun

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

thanks cậu biết vẽ chưa

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

rùi

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Chul...

thanks cậu nhìu nhìu lắm

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

kcj

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

1 like nhé

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

thanks

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-_Snack_-

kcj

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

hay

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

tặng 1lingot

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ran_pretty1

thanks

August 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

ko có j

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/.Lemonn.

Mình thích thời trang. Đúng là con gái. Là con gái phải thế mà!!!

December 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/haanh2008

hay tuyệt

August 6, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.