https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

Cá đây các bn ơi

 • Sea horse /siː hɔːsiz/ => cá ngựa

 • Trout /traʊt/ = cá hồi

 • Swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/ = cá kiếm

 • Eel /iːl/ = cá chình

 • Shark /ʃɑːk/ = cá mập

 • Stingray /ˈstɪŋ.reɪ/ = cá đuối gai độc

 • Flounder /ˈflaʊn.dəʳ/ = cá bơn

 • Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ = cá sấu Mỹ

 • Tuna-fish /'tju:nə fi∫/ = cá ngừ đại dương

 • Goby /´goubi/ = cá bống

 • Loach /loutʃ/ = cá chạch

 • Carp /ka:p/ = cá chép

 • Anchovy /´æntʃəvi/ = cá cơm

 • Skate /skeit/ = cá đuối

 • Cyprinid /'sairǝnid/ = cá gáy

 • Dolphin /´dɔlfin/ = cá heo

 • Salmon /´sæmən/ = cá hồi

 • Snapper /´snæpə/ = cá hồng

 • Whale /weil/ = cá kình

 • Whale /weil/ = cá voi

 • Puffer /´pʌfə/ = cá nóc

 • Snake-head = cá quả

 • Anabas /ān'ə-bās'/ = cá rô

 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/ = cá thu

 • Herring /´heriη/ = cá trích

 • Dory /´dɔ:ri/ = cá mè

 • Grouper /´groupə/ = cá mú

 • Scad /skæd/ = cá bạc má

Hô hô đố ai dám câu cá mập và cá sấu Mĩ đó

August 9, 2016

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

1like ( like trc đọc sau ) mà nguồn đâu bn ?

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

hề hề quên đợi tí lấy về

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

umk

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

mà thui lần sau rút kinh nghiệm giờ mò tìm cái này khổ lắm

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

ờ nhưng mk nghĩ bạn nên sữa cái tên topic này đi , trông nó ko dc phù hợp

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

ok

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

umk cái tên này nghe cx đc

August 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/princess4776

1like

August 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Anna_7123

giận rùi đó nha BabyCute379

August 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Future_Light594

sao lại giận

August 12, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.