1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Tôi đến từ Việt Nam."

"Tôi đến từ Việt Nam."

Translation:I am from Vietnam.

August 9, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Raphael_SyBo

Còn tôi thì đến từ Canada! Rất vui được gặp bạn :)

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.