"Khoảng một trăm năm mươi đô la"

Dịch:About one hundred and fifty dollars

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hharuka

Approximately one hundred fifty dollars. Không được

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.